Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > Hoe men op een speciaalherstellingsspoor werkt

Hoe men op een speciaalherstellingsspoor werkt

R. Buffe, hoofdwagenschouwer.

lundi 7 avril 2014, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

Een hoofdwagenschouwer heeft het woord :

De herstelling van de wagens behoort niet uitsluitend tot het domein van de lijnwerkplaatsen. Tal van wagens doen eenvoudigweg de bijzondere sporen van sommige stations aan om er de herstellingen te ondergaan die hun in staat moeten stellen hun taak in volle veiligheid voort te zetten ! Dit is rechtstreekser, sneller en minder kostbaar. Het nieuwe station van St. Ghislain kon niet anders dan in zijn bundels speciale sporen voorzien voor de herstelling der wagens.

 De installaties

De installaties omvatten :

 • Een smidse met een boormachine en een slijpsteen ;
 • Een kleedkamer voor de wagenherstellers ;
 • De keet van de hoofdwagenschouwer ;
 • Een magazijn ;
 • Een schrijnwerkerij met een vaste cirkelzaag ;
 • Een loods voor het hout en de oxypropaan ;
 • Een opslagplaats voor de wisselstukken en de bakken waarin het schroot en de herstelbare stukken vergaard worden.

 Het hulpspoor

Het spoor nr 38 is het wachtspoor waarheen al de afgekeurde, beschadigde wagens gericht worden, na de triëring in het station.

Dit beschadigd materieel komt uit de schouwposten St. Ghislain, Jemappes, Bergen, Obourg, Quévy, Tertre-carbo, Warquignies, Quiévrain, Doornik, Moeskroen en uit sommige stations van de groep Bergen.

 De herstellingssporen

Het belangrijkste spoor, nl. het spoor nr 38 bis, is 250 m lang en kan 25 te herstellen wagens ontvangen. Ernaast ligt een smalspoor, van dezelfde lengte dat gebruikt wordt voor de behandeling en de snelle verplaatsing van zware stukken en omvangrijk materieel.

De bij voorrang te herstellen beschadigde, beladen wagens, worden op het aangrenzend spoor nr 38 ter gebracht dat 8 wagens tegelijk kan ontvangen.

 Beschermings- en veiligheidsmaatregelen

Ontspoortoestellen en rode seinen, geplaatst aan de uiteinden van de sporen 38 bis en 38 ter, beschermen deze installaties.

Aan de oostkant van het station (in de richting van het trieerseinhuis), worden de wissels automatisch gegrendeld door het trieerseinhuis. Aan de westkant (in de richting van de vorming), wordt het excentriek 224 gegrendeld door het station ; de bedieningssleutel van dit toestel bevindt zich, tijdens de ganse duur van de werkzaamheden, bij de leider van de herstellingsdienst.

 De normale en speciale bedieningen

De voertuigen komen op de herstellingssporen langs de oostkant (vorming) en vertrekken langs de westkant, in de richting van de trieersporen.

Een plaatselijk consigne bepaalt de te volgen uurregeling en de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen voor de inrit van de beschadigde wagens en de uitrit van de herstelde wagens.

Tweemaal per dag, om 12 h en om 16 h, wordt de opgave van de wagens, die klaar zijn voor de inrit of voor de uitrit, telefonisch overgemaakt aan het trieerseinhuis. Zodra de veiligheidstoestellen ontgrendeld zijn, kunnen de wagens overgebracht worden.

Na akkoord tussen het station en de herstellingsdienst, kan er overgegaan worden tot een speciale bediening opdat de beschadigde wagens, die een dringend transport verzekeren, zo weinig mogelijk vertraging in hun verzending zouden oplopen.

 De herstelling van de wagens

In principe zijn de herstellingen, die op het speciale spoor uitgevoerd worden, onderhoudswerken, zoals de vervanging van de ophangingsveren, van de trekwerkveren en van de schokveren, de herstelling van de vloeren en de kasten, het smeren van de draaistellen der platte wagens, het smeren van de containers...

Sommige herstellingen waarvoor men, vroeger, de wagens naar de lijnwerkplaats moest verzenden worden thans ter plaatse uitgevoerd ; het personeel beschikt, inderdaad, over draagbare boormachines en elektrische lastoestellen die het rendement en de produktie gevoelig verhoogd hebben.

 De schouwing van de te herstellen wagens

Elke wagen wordt, bij zijn aankomst op het speciale spoor, door de hoofdwagenschouwer onderzocht. Deze tekent op een steekkaart al de uit te voeren werken aan. Deze steekkaart wordt vervolgens in de etikethouder van de wagen geplaatst. Een tarief bepaalt de voor de herstellingen toegestane tijden.

 Wat er zoal het meest gedaan wordt

 • De vast geraakte deuren van de wagens openen ;
 • De verroeste bouten met de brander uitsnijden vooraleer het hout van de te vervangen bodems of wagenbakken wordt afgebroken ;
 • De gebroken en te versterken stukken rechtbuigen en lassen ;
 • Het hout en de metalen stukken weer ineenzetten ;
 • De daken insmeren en de bedekkingen van de gesloten wagens herstellen, de vloeren vegen en de nagels verwijderen ;
 • Het gewone onderhoud verzekeren, de trektoestellen en de remtoestellen smeren en de opschik van het voertuig maken ;
 • De veiligheidsschouwing en de controle op de uitrit van het voertuig uitvoeren.

 De individuele werken of de ploegwerken

Het personeel, bestaande uit een hoofdwagen schouwer, een lasser, een gespecialiseerde arbeider, twee bankwerkers en vier schrijnwerkers, werkt individueel of per ploeg, naargelang van de aard en de belangrijkheid van de uit te voeren herstellingen. Het komt erop aan initiatieven te nemen bij de verdeling van het werk, teneinde het immobiliseren van het beschadigd materieel tot een minimum te herleiden, maar het is even belangrijk — de veiligheid hangt er, immers, van af — een onberispelijk werk te leven.

 Enkele cijfers

Verleden jaar herstelde de post van St. Ghislain 7.552 lege wagens en 317 beladen wagens. Hiertoe gebruikte men o.a. 198 ophangingsveren, 137 spanners en 120 ton hout.

Deze voorraden kwamen van de Centrale Werkplaats Gentbrugge, behalve de stukken nodig, voor de “Europ”-wagens, die door de Centrale Werkplaats Mechelen geleverd werden.

Elke maand worden de herstelbare stukken en het schroot naar Gentbrugge verzonden.

 Het magazijn

De gewoonlijk gebruikte voorraden : bouten, ringetjes, moeren, spillen, verschillende stukken voor het sluiten, de ophanging en de remming, oliën, gasolie, smeermiddelen, enz., omvatten 141 artikelen. Wat de zware stukken betreft : ophangings-, schok- en trekwerkveren, buizen, zuigers, rongen, trekhaken en hout van verschillende variëteiten, zij beslaan 108 vakken.

 Veiligheid en zindelijkheid

Het personeel past de regels van de veiligheid en de zindelijkheid stipt toe. Het tegenovergestelde zou veeleer verwonderlijk zijn in deze dienst waar men bestendig bekommerd is om de veiligheid van het rollend materieel. Elke maand geeft de bediende, die verantwoordelijk is voor de post, conferenties over de in acht te nemen voorschriften, die door het personeel met veel aandacht gevolgd worden. Het is, natuurlijk, onnodig hier te zeggen dat, in deze dienst al de bedienden veiligheidsschoenen dragen.

De bedienden houden allen van hun beroep en dragen volledig bij tot de goede gang van de dienst.


Bron : Het Spoor, november 1960