Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Infrastructuur > De automatische schiftingsinstallatie van station Ronet

De automatische schiftingsinstallatie van station Ronet

L. Verberckt en P. Bienfait.

lundi 21 juillet 2014, par rixke

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

De nieuwe installatie, die in november 1961 te Ronet in dienst gesteld werd, betekent een belangrijke mijlpaal zowel in de opvatting als in de techniek van de automatische schifting. Om de belangrijkheid van de nieuwe installatie beter te doen uitschijnen, geven wij hierna een samenvatting van de verschillende bewerkingen die de schifting voorafgaan en begeleiden.

 Het opstellen en verdelen van de schiftingsbulletins

Bij de aankomst van een trein op de ontvangbundel verifieert het factagebureau de samenstelling van het stel en stelt een schiftingsprogramma op dat op een “schiftingsbulletin” wordt samengevat. Het duidt erop de nummers aan van de bestemmingssporen der wagens die in opeenvolgende groepen gerangschikt zijn.

Het overschrijven der bulletins en de verdeling ervan onder de verschillende bedienden die, ver van elkaar verwijderd, in de schiftingsverrichtingen tussenbeide komen (losmaker van de groepen, stuiters, schiftingsseingever, onderstationschef) zijn evenwel niet eenvoudig.

In de andere schiftingsstations van België wordt dit bulletin door het factagebureau met de hand opgesteld in verschillende exemplaren die daarna door een drager, een pneumatische buis of door welk ander middel ook aan de betrokken diensten worden besteld.

Te Haine-Saint-Pierre en te Montzen werden deze verrichtingen aanzienlijk vergemakkelijkt door het oprichten van een plaatselijk telegraafnet met verreschrijvers die het factagebureau met het schiftingsseinhuis verbinden.

Te Ronet werd de vereenvoudiging der bewerkingen nog verder doorgedreven.

 Verreschrijver met geprogrammeerde perforatie

Het schiftingsseinhuis ontvangt de inlichtingen van het factagebureau door tussenkomst van een verreschrijver ; dit toestel werd echter voorzien van een apparaat dat op papieren banden geprogrammeerde perforaties aanbrengt. Op hetzelfde ogenblik dat het bulletin op een blad gedrukt wordt, ponst dit apparaat, in de banden, de reeks nummers der sporen waarvoor de opeenvolgende wagengroepen bestemd zijn. De in de band geponste inlichtingen kunnen onmiddellijk door de automatische schiftingsuitrusting gebruikt worden.

 Werking

In de andere schiftingsstations steekt de seingever, aan de hand van zijn afschrift van het bulletin, de band in een registreertoestel dat de reeksnummers der sporen waarvoor de opeenvolgende groepen bestemd zijn, kan onthouden. Bij de schifting werken de aldus opgenomen inlichtingen in op de toestellen die de wissels bevelen en leiden zij automatisch elke wagengroep naar haar bestemming op de sporen van de bundel.

Te Ronet werd het omvangrijke registreertoestel vervangen door een klein toestel dat de geponste banden, die uit een verreschrijver komen, ontcijfert. Dit toestel, “lezer” genoemd, is in de schiftingslessenaar ingebouwd.

Na ontvangst van het volledige bulletin moet de seingever alleen nog maar de band uit de ponsmachine trekken en hem in de “lezer” steken. Het ontcijferen van de band gebeurt naarmate de schifting vordert en de band schuift langzaam door de “lezer” terwijl de verrichtingen verlopen. Opdat de seingever in de opeenvolging der verrichtingen tussenbeide zou kunnen komen, wordt een bestendig afstandsverschil, gelijk aan zes groepen, behouden tussen de voortzetting van de ontcijfering en de doortocht van de groepen op de top van de heuvel.

De “lezer” van de geponste banden is in de schiftingslessenaar ingebouwd.

De aanduiding van het bestemmingsspoor van deze zes groepen komt, in de volgorde van hun ontcijfering, vóór op zes ruitjes met lichtseinen die bovenaan de lessenaar opgesteld zijn en die het registreren van de inlichtingen in de schiftingsinrichting controleren.

Telkens als een nieuwe groep de top van de heuvel verlaat, schuiven al de aanduidingen van de lichtseinen een rang op, vordert de band evenzo in de, “lezer” en verschijnt de groep, waarvan de bestemming ontcijferd werd, op het zesde vrijgekomen ruitje.

Op de rechterkant van de lessenaar is een toetsenbord gemonteerd waarop de seingever een nummer, van een bestemmingsspoor kan vormen. Door middel van dit toetsenbord en van een aantal drukknoppen kan hij elk der zes geregistreerde inlichtingen, die op de lichtseinen te voorschijn komen, wijzigen of uitschakelen. Indien nodig kan hij eveneens, tussen twee geregistreerde groepen, de inlichting van een bijkomende groep inlassen en een op de band voorkomende inlichting, die nog niet ontcijferd werd, wijzigen. Dank zij deze nieuwe schiftingsmethode kon dus een aanzienlijke vereenvoudiging van de toestellen in het seinhuis verwezenlijkt worden.

 Beschrijving van de installatie

Technisch gesproken maakt de schiftingsapparatuur, voor de eerste maal, een ruim gebruik van elementen met halfgeleiders (dioden en transistors), die in “logische blokken” gegroepeerd zijn. Alleen de stroomkringen voor het bedienen van de bewerkingen en voor het grendelen van de motoren der wissels zijn nog met relais uitgerust. Deze laatste, die van een nieuw type zijn, nemen minder plaats in en zijn “insteekbaar”.

Op die wijze wordt in de relaiszaal een grote ruimte ingewonnen, daalt het verbruik van elektriciteit in de elektrische stroomkringen, verminderen de onderhoudslasten en kunnen de storingen gemakkelijk opgeheven worden.

Uit deze verwezenlijking blijkt dat de technieken van de seininrichting en de televerbindingen elkaar meer en meer benaderen en dat, op het gebied van de spoorwegexploitatie, elke vooruitgang bij de ene de andere ten goede komt.

De ondervinding die, dank zij de nieuwe installatie, te Ronet werd opgedaan, zal bij de aanstaande verwezenlijkingen, inzonderheid voor de uitrusting van station Schaarbeek, haar vruchten afwerpen.


Bron : Het Spoor, juli 1962