Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Technieken > N.M.B.S. - COLLI is drie jaar geworden

N.M.B.S. - COLLI is drie jaar geworden

lundi 13 avril 2015, par rixke

Met zich in het tijdschrift “Het Spoor” tot het personeel te richten, streeft onderhavig artikel een dubbel oogmerk na :

  • Aan iedereen de evolutie doen kennen die N.M.B.S.-COLLI in de sector van het stukgoed teweegbrengt ;
  • De aandacht van allen die bij de zaak betrokken zijn, vestigen op de resultaten die ze hebben helpen bereiken, aantonen dat hun werk naar waarde wordt geschat en hun zeggen dat nog andere mogelijkheden tot vooruitgang, werkelijkheid zullen worden.

 De spruit is welvarend en groeit op !

Sedert juli 1966 zijn de bureaus van de directies van de Exploitatie en van de Handelsdienst, die onder het uithangbord “N.M.B.S.-COLLI” gegroepeerd werden, er in geslaagd de vlucht van het stukgoederenvervoer af te remmen (wat, qua resultaat, reeds betrekkelijk positief is). Bovendien kunnen ze, dank zij een grote inspanning op alle niveaus, bemoedigende cijfers voorleggen :

(Zes eerste maanden van het jaar)
1966 1969
Aantal zendingen (in duizendtallen) 8.822 9.429 + 6,9 %
Aantal ton 273.969 301.553 + 10,1 %
Ontvangsten (in duizenden fr.) 588.881 673.624 + 14,4 %

Het vervoer heeft een nieuwe start genomen, ontwikkelt zich, en... de ontvangsten groeien nog sneller ! ...

 Stukgoed is geen kinderspel.

Het aanbieden van een dienst van hoge kwaliteit vergt een organisatie waarbij alle taken nauwgezet in tijd en ruimte moeten worden uitgevoerd. Zulks veronderstelt dat alle medewerkers met een oprechte ploeggeest bezield zijn.

Men kan zich hiervan een idee vormen aan de hand van het nevenstaande, fel vereenvoudigde schema :

  • De chauffeurs en afleveraars staan in rechtstreeks contact met de klanten bij het begin en bij het einde van de kringloop. Zij moeten dus heel wat hoedanigheden bezitten om die dagelijkse omgang aangenaam, ja zelfs vriendschappelijk te laten verlopen ! Anderzijds zijn zij de eersten die moeten instaan voor de voorkoming van de beschadigingen. Bovendien moeten ze in alle omstandigheden een tijdschema in acht nemen opdat de zendingen de dag zelf behandeld kunnen worden ;
  • Het werk op de kaai waar de goederen vertrekken vereist een uiterste nauwkeurigheid en orde. Een vergissing bij het lotisseren, het triëren of opbergen brengt de verdere behandeling in de war. Resultaat : ontbrekende of overtollige colli, vertragingen en betwistingen. Daarbij komt nog dat het geheel der behandelingen binnen een bepaalde tijdspanne dient te verlopen, ongeacht het vervoervolume : tussen de aankomst van de vrachtwagens en het vertrek van de treinen ;
  • Op de aankomstkaai stelt het werk dezelfde eisen. Binnen een bepaalde tijd moeten de geklasseerde zendingen zich in de juiste sector van de besteldienst bevinden. Tijdens het laden in de wagens van de besteldienst “klopt” de vergelijking tussen “documenten” en “colli” indien alle vorige behandelingen nauwkeurig werden uitgevoerd. En de vrachtwagens van de besteldienst moeten op tijd vertrekken, zo niet komt het uur van terugkeer met de afhalingen aan huis in het gedrang ;
  • Men is geen goed verantwoordelijke leider van een wegcentrum indien men geen volmaakt dirigent is. Na elke cyclus moeten de kaaien telkens “netjes” zijn. De eerste wagens van de afhaling aan huis moeten kunnen worden afgeladen zonder dat de zendingen van de aanhuisbestelling deze handeling belemmeren.

Kortom, de solidariteit van een ploeg bundelt niet alleen de inspanningen van haar eigen leden, maar ook die van de ploegen welke haar voorafgaan of haar opvolgen in de behandelingen. Een weinig nauwgezette ploeg kan het werk van de ploeg die haar opvolgt verdubbelen en zelfs verdrievoudigen en, wat erger is, een hoop betwistingen veroorzaken die het betalen van vergoedingen en zelfs het verlies van sommige klanten met zich brengen.

Dit laatste punt wijst eveneens op de solidariteit die er moet heersen onder de wegcentra en de Handelsdirectie : deze laatste, alsmede de handelsagentschappen bezoeken de klanten en beijveren zich om een sfeer van vertrouwen te scheppen ; de weg-centra hebben tot taak de klanten te bewijzen dat de N.M.B.S, dit vertrouwen waardig is !

Een zelfde solidariteit ligt er aan de basis van de betrekkingen met de directie van de Exploitatie die niets onverlet laat om de uitvoeringsmiddelen zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren.

N.M.B.S.-COLLI, een uitvloeisel van die twee directies, geeft zich wel degelijk rekenschap van de problemen en spant zich in om ze op te lossen. In het belang van de Maatschappij en van de klanten, moeten uitrusting en rendement voortdurend verbeterd worden, terwijl er voor het personeel naar menswaardige werkmethodes dient gestreefd te worden. Dat alles moet op harmonische wijze ten uitvoer gebracht worden, eenieder moet op de andere kunnen rekenen.

Toen N.M.B.S.-COLLI opgericht werd, kon er geen sprake van zijn mirakelen te doen door al wat voordien bereikt was op ingrijpende wijze te veranderen. Inderdaad, het was verstandiger zich de bestaande, uitrusting zoveel mogelijk ten nutte te maken, al diende deze in den beginne wel lichtjes gewijzigd te worden.

 Het domein van de “Exploitatie”.

Een goede vijftien jaar geleden had de directie van de Exploitatie het klassieke systeem, dat nog op vele spoorwegnetten bestond, vervangen door een organisatie gesteund op het bedieningssysteem door middel van wegcentrumstations.

Die organisatie was de eerste in Europa ; ze werd bovendien voortdurend verbeterd. Op dat punt is N.M.B.S.-COLLI dezelfde weg opgegaan. Deze dienst achtte het evenwel wenselijk geleidelijk aan gebruik te maken van tractors en opleggers om de afhaling en bestelling aan huis voor rekening van de belangrijke klanten, te verzorgen ; in bepaalde wegcentra heeft hij de inrichting hier en daar laten wijzigen terwijl hij voor sommige andere de volledige hervorming van hun structuur onderzocht heeft.

 Het domein van de “Handelsdienst”.

De speciale tarieven werden afgeschaft en vervangen door contracten. Men is, bij wijze van spreken, overgestapt van de confectiekleding tot de maatkleding !

De algemene tarificatie werd grondig omgewerkt, d.w.z. ze werd sterk vereenvoudigd om aantrekkelijker te worden voor de klanten.

Het marktonderzoek werd uitgebreid en heeft belangrijke successen geboekt.

Laten wij daar nog aan toevoegen dat N.M.B.S.-COLLI tevens mag bogen op de uitbouw van het vervoer van opvouwbare “Collico”-kisten en het organiseren van een speciale dienst naar Nederland.

 De spruit heeft een beloftevolle toekomst.

Benevens het dagelijkse beheerswerk, hebben de leiders van N.M.B.S.-COLLI onderzoekingen gedaan die in de komende jaren moeten leiden tot verwezenlijkingen die nieuwe wegen openen. Het is voorbarig thans reeds over die plannen uit te weiden, maar men mag gerust beweren dat ze aan de volgende oogmerken beantwoorden :

  • De kwaliteit van de huidige organisatie verbeteren door een modernisering van de installaties en middelen ;
  • De gamma van de aan de klanten te bewijzen diensten uitbreiden.

Iedereen zal hiervan voordeel hebben : het personeel zal in betere voorwaarden werken, en de aard zelf van het werk zal erdoor op een hoger plan gebracht worden ; de klanten zullen kunnen beschikken over een kwaliteitsuitrusting die ze elders niet zullen vinden ; de N.M.B.S. zal successen boeken in een sector die voorheen als het “lelijke eendje” beschouwd werd.


Bron : Het Spoor, november 1969

Portfolio