Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Maatschappij > Het verslag aan de algemene vergadering van 28 mei 1971

Het verslag aan de algemene vergadering van 28 mei 1971

mercredi 10 avril 2019, par rixke

Het verslag van de Raad Beheer van de NMBS over onze activiteit in 1970 is bijzonder interessant : het bevat niet alleen verheugende resultaten, maar getuigt bovendien dat ook de toekomst gekenmerkt zal zijn door een grote vitaliteit.

Hoewel de economische expansie in de EEG-landen in 1970 lichtjes verzwakte, bleef de vraag naar vervoer op peil. Het globale spoorwegvervoer op ons net bereikte het recordcijfer van 16 076 miljoen eenheden-kilometer, zodat het vorige record dat dateert van 1964, met 110 miljoen overschreden werd terwijl het verkeer in 1969, 422 miljoen eenheden-kilometer lager lag.

Niettegenstaande de sterke achteruitgang van de nationale kolenmarkt (er werden 56 miljoen ton-km minder vervoerd per spoor), hebben wij meer goederen per volledige wagenladingen vervoerd (5,4% meer dan in 1969). Zulks is toe te schrijven aan het internationaal verkeer dat nu praktisch 85% van het in deze sector bekomen totaal vertegenwoordigt. Wij hebben vooral meer staalprodukten (+ 242 miljoen ton-km), meer mineralen (+ 82 miljoen), meer chemische produkten (+ 103 miljoen) en meer vloeibare brandstoffen (+ 58 miljoen) vervoerd.

Het vervoer van stukgoederen en reizigers bleef stabiel. Het verslag maakt melding van de ontwikkeling van het internationaal toerisme en van de vermeerdering van het aantal eerste-klas-reizigers (+ 3,7 %).

De Maatschappij bekwam geen volledige schadeloosstelling voor al de lasten en verplichtingen die haar worden opgelegd. In ons volgend nummer zullen wij het hebben over dat probleem alsook over de gedeeltelijke vergoeding die aan de NMBS wordt toegekend. In het verslag wordt de wens geuit dat de beslissingen in verband met de normalisatie van de rekeningen een nog billijker behandeling zouden insluiten, vooral wat de verdeling van de infrastructuurlasten betreft.

In de toekomst moeten wij rekening houden met de transportpolitiek die onze buurlanden volgen om sommige vervoerstromen die de wegen overbelasten naar het spoor toe te halen, met het overwicht van het internationaal vervoer, met de expansie van het containervervoer, met de geleidelijke vervanging van het vervoer van vaste brandstoffen door dat van petroleumprodukten, met de diepgaande hervormingen die de Europese spoorwegen met succes willen doorvoeren om aan hun zending te beantwoorden. De met dit doel vastgestelde oogmerken zijn opgenomen in het tienjarenplan (zie het Spoor van mei). Het verslag brengt de grote lijnen ervan in herinnering. Het herinnert ook aan de uitvoering van opzienbarende werken waarover we destijds uitvoerig gesproken hebben. Zoals de heer Directeur-Generaal in zijn nieuwjaarsboodschap heeft gezegd, stond het spoor in 1970 vooraan in de actualiteit. Te Berchem, te Sint-Niklaas, tussen Luik en Namen, in de streek van Mariembourg hebben belangrijke werken iedereen duidelijk gemaakt hoe levenskrachtig de spoorweg wel is in ons land dat aan dit vervoermiddel onschatbare diensten te danken heeft.

Met overtuigende vaart de toekomst tegemoet...
Foto C. Pétry.

Het verslag herinnert ook aan de uitvoering van andere werken alsmede aan belangrijke aanwinsten :

 • Dertien elektrische motortreinen en drie elektrische locomotieven met eenmotorige draaistellen werden in omloop gebracht, evenals 1 326 wagens, waarvan er 326 in onze werkplaatsen gebouwd werden.
 • Het internationaal verkeer werd verbeterd, vooral op het baanvak Parijs-Keulen ; tussen Herentals en Turnhout werden opnieuw reizigerstreinen in dienst gesteld ; er werden nieuwe treinen met gecadanceerde dienstregelingen ingelegd terwijl er voor het vervoer van vergezelde auto’s bijkomende treinen beschikbaar werden gesteld ; talrijke treinen - vooral nieuwe homogene volledige treinen - brachten versterking voor het goederenvervoer.
 • Voor 44 volledige treinen werd de wachttijd aan de grenzen afgeschaft of sterk verminderd.
 • Zestig kilometer spoorlijn werden vervangen en over 143 km spoorlijn werden lange gelaste spoorstaven gelegd.
 • De spoorweguitrusting van de grote havens werd verbeterd.
 • Er werden 16 overwegen afgeschaft, 56 overwegen werden met automatische verkeerslichten en 49 met halve sluitbomen uitgerust.
 • Er werd een televisie in geloten kring geïnstalleerd aan overwegen (Bilzen en Namen).
 • 39 seinhuizen van het oude type werden afgeschaft en 21 « al-relais » seinhuizen werden in dienst gesteld.
 • 68 km spoorlijn werden met het automatische blokstelsel uitgerust.
 • Er werden bruggen gebouwd te Zemst, Weerde en Oudenaarde en een kunstwerk met voorgespannen balken te Froyennes.
 • 30 verreschrijvers werden in gebruik genomen.
 • In het nieuwe gebouw aan de Frankrijkstraat te Brussel werd een telefooncentrale ingericht die 800 gebruikers kan bedienen.
 • De dienst voor plaatsbespreking werd verbeterd door een rechtstreekse aansluiting op de centrale computer te Frankfurt (Main).
 • Nieuwe gebouwen werden opgericht in de stations Berchem, Antwerpen-Linkeroever, Lommel en Aarlen.
 • Er werden nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s aangelegd te Eigenbrakel, Charleroi-Zuid, Denderleeuw, Piéton en Waver.
 • Spooronderdoorgangen werden gebouwd te Aat, Flémalle-Haute, Lier, Moustier, Watermaal en Sint-Truiden.
 • Te Gent-Sint-Pieters, Brugge en Oostende werden perrons verlengd.
 • Te Gent-Oost werd een automatische sleepinrichting voor transpaletten in dienst gesteld.
 • Er werd een ondervloerprofileerdraaibank voor wielbanden van locomotieven in gebruik genomen.
 • Inrichting van een taallaboratorlum.
 • Ingebruikstelling van het abonnement MTB.
 • De structuur van de algemene tarieven werd gewijzigd om een beter gebruik van de wagencapaciteit te bekomen.
 • De publiciteitscampagne en de handelsprospectie werden opgedreven.

Graag wijzen wij er hier nog op dat de Raad melding maakt van de grote inspanning die in het domein van de aanwerving van bijkomend personeel met succes gedaan werd en dat hij al de bedienden zijn voldoening en dank betuigt.


Bron : Het Spoor, juni 1971