Rixke Rail’s Archives

Accueil > Het Spoor > Personeel > De diensten voor veiligheid en hygiëne van de N.M.B.S.

De diensten voor veiligheid en hygiëne van de N.M.B.S.

jeudi 1er avril 2010, par rixke

Elke spoorman heeft zeker al horen spreken over de « Comités en Diensten voor Veiligheid en Hygiëne » van onze Maatschappij. Velen onder hen, en dat strekt hun tot eer, maken er zelfs deel van uit, want deze organen, verspreid over het ganse net, tellen niet minder dan 1.400 leden.

Wij menen dat het nuttig is eraan te herinneren hoe en in welke voorwaarden deze comités en diensten werden opgericht, welke rol zij vervullen en hoe zij werken.

U weet allen dat onze Maatschappij, ten gunste van haar personeel in 1953 een ruime campagne ter voorkoming van de ongevallen heeft ingezet. U kent allen de prachtige resultaten van deze strijd die nog steeds wordt voortgeleverd, en die, in enkele jaren tijds, het aantal ongevallen met 80 % deed dalen.

In het begin van de campagne waren het, in feite, alleen de gewestelijke paritaire commissies in elke groep en in de centrale werkplaatsen die, in hun hoedanigheid van paritaire organen, de problemen van de veiligheid en de hygiëne bij het werk in hun bevoegdheid hadden. Zij waren de eerste « Comités voor Veiligheid en Hygiëne ». Maar, mettertijd, werden de problemen van de veiligheid en de hygiëne zo omvangrijk en zo ingewikkeld dat deze enkele comités, bij gebrek aan middelen, een al te zware en te uitgebreide opdracht te torsen kregen. Hun werking had er niettemin aanzienlijk toe bijgedragen om de « Voorkoming » aan de gang te brengen en tot haar eerste successen te leiden.

Om de campagne nog krachtiger en grondiger te kunnen voeren, werd in 1959 een nieuwe organisatie van de diensten voor veiligheid en hygiëne in het leven geroepen ; aldus zijn, voor het ogenblik, over het ganse net de volgende organen opgericht :

 • 41 « Comités voor Veiligheid en Hygiëne » ;
 • 140 « Diensten voor Veiligheid en Hygiëne ».

Er bestaat een comité in elke centrale werkplaats (M.A., V., en E.S.) en in de Drukkerij. Op het niveau van elke groep zijn vier comités voor veiligheid opgericht, één voor elk van de diensten E., M.A., V., ES. In elke belangrijke werkzetel (met meer dan 50 werklieden) wordt een diensf voor veiligheid toegevoegd aan het veiligheidscomité van de groep [1].

 Welk is de samenstelling van deze organen ?

De « Comités » en de « Diensten voor Veiligheid en Hygiëne » zijn paritair samengesteld, d.w.z, uit een gelijk aantal leden aangewezen, enerzijds, door de Maatschappij en, anderzijds, door de erkende personeelsgroeperingen.

Elk comité telt 10 leden ; elke dienst 4 of 10, naargelang van de belangrijkheid van de werkzetel.

Er zijn zoveel plaatsvervangende leden als er effectieve leden zijn.

De leden worden gekozen op grond van hun bevoegdheid en hun toewijding inzake voorkoming van ongevallen. Zij moeten de morele waarborgen bieden die voor de uitoefening van hun functies vereist zijn en een voldoende kennis bezitten van de in hun werkzetel geldende reglementering betreffende de veiligheid en de hygiëne bij het werk.

 Hoe werken zij ?

De « Comités » en de « Diensten voor Veiligheid en Hygiëne » komen eens per maand bijeen. Bij een dodelijk ongeval vergaderen zij onmiddellijk.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid afgevaardigd door de Maatschappij, gewoonlijk de onmiddellijke chef [2].

De eerste geneesheer of de geneesheer der gekwetsten van het betrokken gewestelijk centrum alsmede de afgevaardigde voor de veiligheid van de Directie P.S. wonen de vergaderingen bij.

De « Comités » en de « Diensten voor Veiligheid en Hygiëne » zijn raadgevende organen en nemen geen beslissingen, andere dan die welke voortspruiten uit de toepassing of de interpretatie van de bestaande reglementen. De uitvoering van de beslissingen berust uitsluitend bij de overheid die hiervoor normaal werd aangewezen.

Aan elk orgaan voor veiligheid en hygiëne wordt een vaste secretaris, die evenwel geen lid ervan is, verbonden. Hij bereidt de zittingen voor, verzamelt de documentatie, legt de dagorder voor aan de voorzitter, houdt de briefwisseling bij en maakt voor elke vergadering de notulen op, waarvan een afschrift aan elk effectief of plaatsvervangend lid gezonden wordt.

De notulen der vergaderingen worden eveneens gezonden naar de comités en de diensten die van dezelfde Directie afhangen opdat allen hun verwezenlijkingen en hun ondervinding zouden kunnen samenbundelen.

 Welk is hun rol ?

a) Comités voor Veiligheid en Hygiëne

 • De verslagen van de chefs der veiligheidsdiensten en van de afgevaardigden voor de veiligheid van de Directie P.S. onderzoeken ; beraadslagen over het te geven gevolg ;
 • Al de propagandamiddelen aanwenden die er kunnen toe bijdragen het personeel zin voor voorkoming van ongevallen bij te brengen ;
 • Zich bezighouden met de studie van de middelen tot voorkoming van ongevallen ;
 • Alle suggesties en voorstellen tot verbetering van de voorwaarden van veiligheid en hygiëne bij het werk aan de betrokken directies mededelen ;
 • Middelen zoeken om een grotere arbeidshygiëne te bekomen en de werkplaatsen te verfraaien ;
 • De voorgelegde verslagen van typische ongevallen onderzoeken ten einde middelen tot voorkoming te vinden.

b) Diensten voor Veiligheid en Hygiëne

 • De plaatsen van het werk bezoeken om de werkelijke toepassing van de maatregelen voor veiligheid en hygiëne na te gaan ;
 • De maatregelen nemen of voorstellen die ze nodig achten om de door hen vastgestelde of aan hen meegedeelde oorzaken van gevaar uit te schakelen ;
 • Nagaan of die maatregelen gepast en doeltreffend zijn :
 • De nodige bevelen geven of raadgevingen verstrekken voor het naleven van die maatregelen ; veiligheidsconsignes opstellen ;
 • Propaganda maken om het personeel de begrippen van veiligheid en hygiëne in te prenten ;
 • De ongevallen onderzoeken en daarbij de vermoedelijke of werkelijke oorzaken trachten te vinden, alsook de gepaste middelen om herhaling te voorkomen ;
 • Verslagen opmaken voor het comité voor veiligheid waarvan ze afhangen en het tevens hun vaststellingen en voorstellen voorleggen.

 Besluit

Samenvattend, kunnen wij zeggen dat elk onderwerp, dat de veiligheid en de hygiëne van het personeel aanbelangt, door de organen voor veiligheid en hygiëne besproken en behandeld wordt.

De opdracht toevertrouwd aan de leden van een orgaan voor veiligheid is geen gemakkelijke taak ; zij sluit veel werk en een grote verantwoordelijkheid in zich. Maar het is een edele taak die, aan de andere kant, heel wat voldoening schenkt. Bestaat er inderdaad iets mooiers, iets verheffenders, dan zich te kunnen wijden aan het behoud van de lichamelijke gaafheid van zijn werkmakkers ?

In onze volgende nummers zullen wij deze comités en diensten nader leren kennen en ze tijdens één van hun vergaderingen bezoeken.


[1In de minder belangrijke werkzetels bestaat er geen dienst voor veiligheid ; de onmiddellijke chef is daar verantwoordelijk voor de voorkoming der ongevallen.

[2In de veiligheidscomités van de groepen neemt de Ip het voorzitterschap waar.